Logo โรงเรียนดวงวิภา
Duangvipa School

Tel: 02-4160957-60  Fax: 02-8935363

ประถม

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2556วันเสาร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2556 ณ โรงเรียนพระแม่มารีย์ ปทุมธานี

DSCN6338

เด็กหญิงพรชนก อ่อนช้อย,เด็กหญิงจิติมา หกสุวรรณ,เด็กหญิงวรรัตน์ บุรีรักษ์ (ช่วงชั้นที่ 2) ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง (วิทยาศาสตร์) ครูผู้ควบคุมคือ นางสาวสกุลณี กองจินดา

DSCN6346

เด็กหญิงกรกมล เกิดพึ่งพระธรรม,เด็กหญิงธันยชนก วงศ์เจตดิลก (ช่วงชั้นที่ 2) ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการตอบปัญหา (ภาษาอังกฤษ) ครูผู้ควบคุมคือนางสาวกุลนันท์ มะลิวงค์

DSCN6340

เด็กหญิงศุภัสสรากรณ์ ทิพย์คงคา,เด็กหญิงณัฐณิชา วงศ์เจตดิลก ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการตอบปัญหา (ภาษาอังกฤษ) ครูผู้ควบคุมคือนางสาวกุลนันท์ มะลิวงค์

DSCN6349

เด็กหญิงรินรดา เพิ่มสกุล,เด็กหญิงธัญลักษณ์ สุขเกษมชัย, เด็กหญิงนงนภัส คนอยู่ (ช่วงชั้นที่ 1)   ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ (งานประดิษฐ์) ครูผู้ควบคุมคือ นางปิ่นนิภา คำสุวรรณ

DSCN6354

เด็กหญิงจีรณา จิตติธีระกุล (ช่วงชั้นที่ 1), เด็กหญิงสุกฤตธินี ทองมี (ช่วงชั้นที่ 2) ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการแข่งขันเล่านิทาน (ภาษาอังกฤษ) ครูผู้ควบคุมคือ นางสาวณัฐติกา จันทร์เทาว์

DSCN6356

เด็กหญิงภัทรพร รอดรักษา, เด็กชายธนนท์ ศิริโสม (ช่วงชั้นที่ 2) ได้รับรางวัลเหรียญทอง  จากการแต่งคำประพันธ์ (ภาษาไทย) ครูผู้ควบคุมคือ นางสาวสิราวรรณ เสาโมก

DSCN6362

เด็กหญิงชวพร อาจเชื้อ, เด็กหญิงณัฐกมล ลือชาวิริยะ, เด็กหญิงวริศรา ถิ่นวงษ์ยอด, เด็กหญิงกัญญาภัค ศรีคุ้ม (ช่วงชั้นที่ 1) ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการแข่งขันเล่านิทาน (สังคมศึกษา) ครูผู้ควบคุมคือ นางสาวพัสมนต์ จันทร์หลงและนายอนันท์ มณีพันธุ์

DSCN6371

เด็กหญิงเมษา ปิยะชาติ,เด็กชายศักย์ศรณ์ บุบผาโภชน์ (ช่วงชั้นที่ 1 ) ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการประกวดมารยาทงามอย่างไทย (สังคมศึกษา) ครูผู้ควบคุมคือ นางสาวสุวรรณา กลมเกลา

DSCN6372

เด็กหญิงนภสร บุญญะภานุพล,เด็กชายสรวิชญ์ วณิชย์วรนันต์ (ช่วงชั้นที่ 2) ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการประกวดมารยาทงามอย่างไทย (สังคมศึกษา) ครูผู้ควบคุมคือ นางสาวสุวรรณา กลมเกลา

DSCN6377

เด็กหญิงณฐิตา สกุลอภินันท์,เด็กหญิงสิริดา คล่องช่างกล,เด็กหญิงดณลชา กุมารสิทธิ์ (ช่วงชั้นที่ 2) ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากร้อยพวงมาลัยคล้องมือ (งานบ้าน) ครูผู้ควบคุมคือ นางสาวสุวรรณา กลมเกลาและนางยุภาคม กลมเกลา

DSCN6380

เด็กชายวิธิวัตอุตตมธนินทร์, เด็กชายกมลภพ อภิพรสกุล,เด็กหญิงศศิชา หมั่นทองหลาง (ช่วงชั้นที่ 1) ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากเกม 24 (คณิตศาสตร์) ครูผู้ควบคุมคือ นางสาวเมษยา กลมเกลา

DSCN6381

เด็กชายวีรภัทร เลิศกำจรวัฒน์,เด็กชายศรราม เส็งเอี่ยม,เด็กชายปฏิภาณ คุ้มกล่ำ,เด็กชายพงศกร ราษฎรเจริญ (ช่วงชั้นที่ 2) ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากเกม 24 (คณิตศาสตร์) ครูผู้ควบคุมคือ นางสาวเมษยา กลมเกลา

DSCN6384

เด็กชายภูวริฐ เก้าเอี้ยน (ช่วงชั้นที่ 1) ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ ครูผู้ควบคุมคือ นางยุภาคม กลมเกลา

DSCN6387

เด็กชายณัฐบดี บ่อชล(ช่วงชั้นที่ 2) ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ ครูผู้ควบคุมคือ นางยุภาคม กลมเกลา

DSCN6397

เด็กหญิงอภิญญา เจริญพร,เด็กหญิงนารานุช ฆารผุด,เด็กหญิงมินตรา เหมหงษา,เด็กหญิงกุลธิดา ฤทธิ์ศรี,เด็กหญิงธิติมา สิงขรคีรี (ช่วงชั้นที่ 2) ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการแข่งขันเล่านิทาน (สังคมศึกษา) ครูผู้ควบคุมคือ นางสาวศิระมนต์ รุ่งแสง

DSCN6400

เด็กหญิงวรัญญา เลิศพิสิฐไพศาล (ช่วงชั้นที่ 2),เด็กชายอิทธิพัทธ์ เที่ยงธรรม (ช่วงชั้นที่ 1) ได้รับรางวัลเหรียญทอง จาก Spelling Contest (เขียนศัพท์) (ภาษาอังกฤษ) ครูผู้ควบคุมคือ นายชัยวัฒน์ มณีพรหม

DSCN6479

เด็กชายกิตติภณ เจริญผาสุก (ช่วงชั้นที่ 1) ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการแข่งขันคัดลายมือ (ภาษาไทย) ครูผู้ควบคุมคือ นางสมใจ ผาสุข

DSCN6481

เด็กหญิงณฐพร อมรทวีพร (ช่วงชั้นที่ 2) ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากการแข่งขันคัดลายมือ (ภาษาไทย) ครูผู้ควบคุมคือ นางสมใจ ผาสุข

DSCN6498

เด็กหญิงบุญฑริกา ทิพทา (ช่วงชั้นที่ 1) ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากการตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์) ครูผู้ควบคุมคือ นายศักดิ์ดา บุญรัตน์

DSCN6485

เด็กชายณัฐชัย ติยะเกษตรวนิชย์ (ช่วงชั้นที่ 2) ได้รับรางวัลชมเชย จากการตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์) ครูผู้ควบคุมคือนายศักดิ์ดา บุญรัตน์

DSCN6507

เด็กหญิงเครือมาศ อภิวัฒน์ตั้งสกุล (ช่วงชั้นที่ 1) ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการวาดภาพระบายสี (ทัศนศิลป์) ครูผู้ควบคุมคือ นายธัญธร จอนสุขและนางสาวมาลิษา สุริวงษ์

DSCN6516

เด็กหญิงวรัญญา พลาหาญ (ช่วงชั้นที่ 2) ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการวาดภาพระบายสี (ทัศนศิลป์) ครูผู้ควบคุมคือ นายธัญธร จอนสุขและนางสาวมาลิษา สุริวงษ์

DSCN6503

เด็กหญิงวีรินทร์ ภูศิริพิบูลย์ (ช่วงชั้นที่ 1) ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการแข่งขันวาดภาพPaint (คอมพิวเตอร์) ครูผู้ควบคุมคือ นางสาววาสนา เครือบุตรสินธิ์

DSCN6519

เด็กหญิงกวินรัฎฐ์ จันทร์แดง (ช่วงชั้นที่ 2) ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการโปรแกรม Microsoft Power Point (คอมพิวเตอร์) ครูผู้ควบคุมคือ นายวิโรจน์ สิงคโปร์

ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับประถม ในงานแข่งขันวิชาการในเครือคาทอลิคอัครสังฆมณฑล ครั้งที่ 10 ปี 2555 2 ปีซ้อน

Sport

ได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับประถมศึกษา ในงานแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ในเครือคาทอลิคอัครสังฆมณฑล ครั้งที่ 9 ปี 2556 โรงเรียนดวงวิภาติด 1 ใน 3 ทุกปี

เด็กชายตติยะ บุญเลิศ และเด็กชายเอกวิทย์ สังข์ศรี

ได้รับรางวัลชนะระดับเหรียญทอง ประเภทกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A-Math ป.1-ป.6

แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ 62 ได้เป็นตัวแทนภาคกลางและภาคตะวันออก

ไปแข่งขันระดับชาติ ณ เมืองทองธานีในวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2556

Nuta

เด็กชายตะติยะ บุญเลิศ (เหรียญทองแดง คณิต) และ เด็กหญิงณัฏฐา ศิริบุญเรืองวงศ์ (เหรียญทองแดง วิทยาศาสตร์)

ในการแข่งขันวิชาการ ระดับนานาชาติ ปี 2556

JinaPornsita

ด.ญ. เพชรรัตน์ เตชวิบูลย์ทรัพย์, ด.ญ. พรชิตา กุลจินดา

ได้รับเหรียญทองอันดับ 1 เป็นตัวแทนสพป.กทม. การแข่งขันคำคม ระดับชั้น ป.1-6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555

 

ด.ญ. วรนิษฐา เอนกลาดถาวร, ด.ญ. ณิชกมล มยุระฉายากุล

ได้รับเหรียญทอง การแข่งขันแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่) ประเภททีม 2 คน ระดับชั้น ป.4-6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555

ด.ญ. เครือมาศ อภิวัฒน์ตั้งสกุล

ได้รับเหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ป.1-3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555

 

ด.ญ. วีรินทร์ ภูศิริพิบูลย์, ด.ญ. นฤมล ธงธุระ

ได้รับเหรียญทอง การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับชั้น ป.1-3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555

RattanamaniJiraporn

ด.ญ. รัตมณี บุญญะภานุพล, ด.ญ. จิราพร หาสุข

ได้รับเหรียญทอง การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับชั้น ป.4-6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555

ด.ญ. ญาดา รุ่งอรุณอโนทัย

ได้รับเหรียญทอง การแข่งขัน Story Telling ระดับชั้น ป. 4-6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555

 

ด.ช. กวินภพ สุบินมิตร , ด.ญ. ชาธิณี สังข์ทอง

ได้รับเหรียญทองอันดับ 3 การแข่งขันมารยาทไทย ระดับชั้น ป.1  3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555

DSC_0080

ได้รับเหรียญทอง การแข่งขันมารยาทไทย ระดับชั้น ป.4  6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555

เด็กหญิงชวัลญา อยู่ประเสริฐ

ได้ คะแนนสูงสุดอันดับที่ 2 โครงการ Gifted วิชาวิทยาศาสตร์ ในการสอบคัดเลือกเข้าระดับชั้น ม. 1 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ พร้อมรับทุนการศึกษาจากทางโรงเรียน

เด็กหญิงชนนิกานต์ ต่อสิริกุลชัย

ได้ คะแนนสูงสุดอันดับที่ 3 โครงการ Gifted วิชาวิทยาศาสตร์ ในการสอบคัดเลือกเข้าระดับชั้น ม. 1 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ พร้อมรับทุนการศึกษาจากทางโรงเรียน

ด.ญ.หิรัญญาภรณ์ ทรัพย์สุธรรม

ได้ คะแนนสูงสุดอันดับที่ 1 วิชาวิทยาศาสตร์ ในการสอบคัดเลือกเข้าระดับชั้น ม. 1 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์

        
ด.ญ.จิรัชยา เตชะวีรภัทร , ด.ญ.จิตรลดา อดทน , ด.ญ.สุขุมาล แย้มผล ,ด.ญ.วันวิสาข์ เหล่าศิริวงศ์ , ด.ญ.ณิชกานต์ กิตติพงศ์พิสุทธิ์ ,ด.ญ.ณภัทรพิม วงศโภชย์ ,ด.ญ.อาทิตยา โกมลกุลชร , ด.ญ.ชนนิกานต์ ต่อสิริกุลชัย , ด.ญ.เมธาพร ปิ่นเจริญ , ด.ญ.ชวัลญา อยู่ประเสริฐ

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแสดงศิลปวัฒนธรรมจีน ช่วงชั้นที่ 2 ศูนย์เครือข่ายส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน โรงเรียนวัดราชโอรส สพท. กทม. เขต ปี 2553

 
ด.ช.ยุติธรรม ญาติกร , ด.ญ.วรกานต์ เอกภักดีโพธา

ได้รับรางวัลการประกวด ศักยภาพเป็นเลิศ รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันประกวดมารยาทไทย ชั้น ป.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 60 ปี 2553

  

ด.ญ.เบญญาพา คุณาวุธหิรัณย์ , ด.ช.พัทธนันท์ ฉายศิรินันท์ , ด.ญ.ชนนิกานต์ ต่อสิริกุลชัย

ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 60 ปี 2553

 
ด.ช.ยศวรรธน์ ศรีปานอินทร์ , ด.ช.พัทธนันท์ ฉายศิรินันท์

ได้เข้าร่วม การแข่งขัน Crossword ระดับชั้น ป.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2553

 
ด.ญ.ปราณี ตั้งกอบลาภ , ด.ญ.รัตนมณี บุญญะภานุพล

ได้รับรางวัลการประกวด ศักยภาพเป็นเลิศ รางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการสร้างหนังสืออิเลคทรอนิกส์ (E-book) ชั้น ป.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 60 ปี 2553