Logo โรงเรียนดวงวิภา
Duangvipa School

Tel: 02-4160957-60  Fax: 02-8935363

คนเก่งดวงวิภา

ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับอนุบาล 4 ปีซ้อนในงานแข่นขันวิชาการในเครือคาทอลิคอัครสังฆมณฑล ครั้งที่ 11 ปี 2556
คาทอลิกอ

ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับประถมศึกษาตอนต้น 3 ปีซ้อน และรับถ้วยรางวัล
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

ในงานแข่งขันวิชาการในเครือคาทอลิคอัครสังฆมณฑล ครั้งที่ 11 ปี 2556
คาทอลิกปต้น

คาทอลิกปปลาย

IMG_0742

ได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับประถมศึกษา ในงานแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ในเครือคาทอลิคอัครสังฆมณฑล ครั้งที่ 9 ปี 2556 โดยโรงเรียนดวงวิภาติด 1 ใน 3 ทุกปี
Sport