Logo โรงเรียนดวงวิภา
Duangvipa School

Tel: 02-4160957-60  Fax: 02-8935363

โปรแกรม

หลักสูตรสามัญ (ACE)

(Active Conversation English Program)

การจัดหลักสูตร

ระดับปฐมวัย ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ จัดการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียนในเรื่องร่างกาย? อารมณ์? จิตใจ สังคมและสติปัญญา โดยจัดกิจกรรมหลากหลายผ่านการเรียนรู้ประสาทสัมผัสทั้งห้า เน้นการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา พัฒนาเด็กให้สอดคล้องกับธรรมชาติ ?สิ่งแวดล้อม ขนมธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ

ให้บรรลุตามมาตรฐานคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรปฐมวัย

ระดับประถมศึกษา

ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ใน 8 กลุ่มสาระได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ สุขศึกษา พละศึกษา ศิลปะ ดนตรี การงานอาชีพและเทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศ

 

จุดเน้นของโรงเรียนดวงวิภา

  1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 5 กลุ่มวิชาหลักเพิ่มขึ้นทุกปีการศึกษา เน้นการใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร (ACE) และการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
  2. ให้นักเรียนอ่านคล่อง เขียนคล่อง ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
  3. ให้นักเรียนคิดเลขคล่อง มีทักษะการคิดขั้นพื้นฐานและทักษะชีวิต
  4. ให้นักเรียนรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื้อสัตย์สุจริตใฝ่เรียนรู้ รักความเป็นไทยและมี

จิตสาธารณะ