Logo โรงเรียนดวงวิภา
Duangvipa School

Tel: 02-4160957-60  Fax: 02-8935363

คณะบริหาร

 • %e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%90

  นายประเสริฐ สกุลเอี่ยมไพบูลย์

  ตำแหน่ง : ผู้จัดการ
  วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรมหาบัณฑิต

 • %e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%a0%e0%b8%b2

  นางวิภา สกุลเอี่ยมไพบูลย์

  ตำแหน่ง : ผู้รับใบอนุญาต
  วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

 • %e0%b8%94%e0%b8%a3-%e0%b8%8a%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b5

  ดร.ชวาลี สกุลเอี่ยมไพบูลย์

  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต

 • %e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2

  นางสาวนัทธิกา สกุลเอี่ยมไพบูลย์

  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้จัดการ
  วุฒิการศึกษา : ป.โทบริหารธุรกิจ

 • %e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a1

  นายอาคม วรรณสิทธิ์

  ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา
  วุฒิการศึกษา : การศึกษาบัณฑิต

 • %e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b9%83%e0%b8%88-%e0%b8%9c%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%82

  นางสมใจ ผาสุข

  ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
  วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต

 • %e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%932

  นายพงศกร มหาชน

  ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง/ฝ่ายกิจการนักเรียน
  วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตรบัณฑิต

 • %e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%932

  นางภูริพรรณ มณีพรหม

  ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายธุรการและการเงิน
  วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู(ป.บัณฑิต)

 • %e0%b8%82%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%90%e0%b8%b2

  นางสาวขนิษฐา สกุลอ่ำ

  ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ
  วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตรบัณฑิต

 • %e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b2%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%9b

  นางคณาธิป ลีลาพฤฒิ

  ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการแผนกปฐมวัย
  วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต

 • %e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b9%8c%e0%b9%8b2

  นางสาวพัสมนต์ จันทร์หลง

  ตำแหน่ง : หัวหน้าช่วงชั้นป.1-2
  วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต

 • %e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b9%83%e0%b8%88-%e0%b8%9c%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%82

  นางสาววิภารัตน์ คำบัวโคตร

  ตำแหน่ง : หัวหน้าช่วงชั้นป.3-4
  วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต

 • %e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%932

  นางสาวสิราวรรณ เสาโมก

  ตำแหน่ง : หัวหน้าช่วงชั้นป.5-6
  วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตรบัณฑิต