Logo โรงเรียนดวงวิภา
Duangvipa School

Tel: 02-4160957-60  Fax: 02-8935363

ครูอนุบาล

 • %e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b2%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%9b

  นางคณาธิป  ลีลาพฤฒิ

  ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการแผนกปฐมวัย
  วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณทิต


 • นางสาวเพชรลดา  จรรยา

  ตำแหน่ง : ครูประจำชั้นเตรียมอนุบาล 1-2
  วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต

 • %e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%96%e0%b8%a2%e0%b8%b2

  นางสาวนาถยา  มนต์กล้า

  ตำแหน่ง : ครูประจำชั้นเตรียมอนุบาล 1-2
  วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณทิต

 • %e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a9%e0%b8%b2

  นางสาวสุพรรษา  ปลัดกอง

  ตำแหน่ง : ครูประจำชั้นเตรียมอนุบาล1-2
  วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต


 • นางสาวกัลยารัตน์  พุทธรัตน์

  ตำแหน่ง : ครูประจำชั้นอนุบาล1/1
  วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต


 • นางสาวณิชชา  มหาชัยฤทธิพร

  ตำแหน่ง : ครูประจำชั้นอนุบาล1/1
  วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณทิต


 • นางสาววิไลพร  ไชยภา

  ตำแหน่ง : ครูประจำชั้นอนุบาล 1/2
  วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต

 • %e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%a2%e0%b9%8c

  นางปองชม  ยกย่อง

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วยอนุบาล 1/2
  วุฒิการศึกษา : สามัญ

 • %e0%b8%a1%e0%b8%b0%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%a5

  นางสาวมะลิวัลย์  บุญเอื้อ

  ตำแหน่ง : ครูประจำชั้นอนุบาล 1/3
  วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต


 • นางสาวนพรัตน์  ขาวเจริญ

  ตำแหน่ง : ครูประจำชั้นอนุบาล 1/3
  วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณทิต

 • %e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b9%83%e0%b8%88%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%9b%e0%b8%9b%e0%b9%8c

  นางสมใจ  ติปปคุปต์

  ตำแหน่ง : ครูประจำชั้นอนุบาล 1/4
  วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตรบัณฑิต

 • %e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%99%e0%b9%8c

  นางสาววิไลพร  ไชยภา

  ตำแหน่ง : ครูประจำชั้นอนุบาล 1/4
  วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณทิต

 • %e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%a3

  นางสาวสุภาพร  อัครกาญจนางกูร

  ตำแหน่ง : ครูประจำชั้นอนุบาล 2/1
  วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต

 • %e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2

  นางสาวกรรณิกา  กิ่งมาลา

  ตำแหน่ง : ครูประจำชั้นอนุบาล 2/1
  วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต

 • %e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9d%e0%b8%991

  นางสาวปาริตา  มิ่งสุข

  ตำแหน่ง : ครูประจำชั้นอนุบาล 2/2
  วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต

 • %e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b9%8c2

  นางสุนีย์  ตรีเมฆ

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วยอนุบาล 2/2
  วุฒิการศึกษา : สามัญ

 • %e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%a3

  นางสาวประกาย ประชายูร

  ตำแหน่ง : ครูประจำชั้นอนุบาล 2/3
  วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต

 • %e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b2

  นางสาวพลอยไพลิน  คงขำ

  ตำแหน่ง : ครูประจำชั้นอนุบาล 2/3
  วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต

 • %e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b2

  นางสาววนิจสรา  รัตนาพันธุ์

  ตำแหน่ง : ครูประจำชั้นอนุบาล 2/4
  วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตรบัณฑิต

 • %e0%b8%9b%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%b2

  นางสาวสายฝน  ขันแก้ว

  ตำแหน่ง : ครูประจำชั้นอนุบาล 2/4
  วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต

 • %e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%81

  นางสาวรัชนก  เดชศิริ

  ตำแหน่ง : ครูประจำชั้นอนุบาล 3/1
  วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต

 • %e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%81

  นางสาวศุไพลิน  อินทรขุนทศ

  ตำแหน่ง : ครูประจำชั้นอนุบาล 3/1
  วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตรบัณฑิต

 • %e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a2

  นางสาวณิชชา  มหาชัยฤทธิพร

  ตำแหน่ง : ครูประจำชั้นอนุบาล 3/2
  วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต

 • %e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%a5%e0%b8%a2%e0%b9%8c

  นางสาววรวัลย์  เลิศวิทยาสกุล

  ตำแหน่ง : ครูประจำชั้นอนุบาล 3/2
  วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต

 • %e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%aa

  นางสาวศิโรรส  กล่ำกลาย

  ตำแหน่ง : ครูประจำชั้นอนุบาล 3/3
  วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต

 • %e0%b8%93%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%8a%e0%b8%b2

  นางสาวชนิตา  คล้ายศิริ

  ตำแหน่ง : ครูประจำชั้นอนุบาล 3/3
  วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต

 • %e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%b5

  นางสาวจารุณี  จุเฉย

  ตำแหน่ง : ครูประจำชั้นอนุบาล 3/4
  วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณทิต

 • %e0%b8%89%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b8%b2

  นางสาวฉัตรสุดา  แก้วเกษการณ์

  ตำแหน่ง : ครูประจำชั้นอนุบาล 3/4
  วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตรบัณทิต