Logo โรงเรียนดวงวิภา
Duangvipa School

Tel: 02-4160957-60  Fax: 02-8935363

ครูประถมช่วงชั้นที่ 2

 • %e0%b8%90%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%93

  นางสาวจริยา  จงสมจิตต

  ตำแหน่ง : ครูประจำชั้น ป.4/1
  วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต

 • %e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%b2

  นางสาวปัทมา  ทิมใจทัศน์

  ตำแหน่ง : ครูประจำชั้น ป.4/2
  วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตรบัณฑิต

 • %e0%b8%93%e0%b8%b1%e0%b8%90%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b9%8c

  นายโอฬาร  กิตติศักดิ์ภิญโญ

  ตำแหน่ง : ครูประจำชั้น ป.4/2
  วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต

 • %e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%a9%e0%b8%a2%e0%b8%b2

  นางสาววิภารัตน์  คำบัวโคตร

  ตำแหน่ง : ครูประจำชั้น ป.4/3
  วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต

 • %e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%a9%e0%b8%a2%e0%b8%b2

  นางสาววรรณวิษา  กูลแดง

  ตำแหน่ง : ครูประจำชั้น ป.4/3
  วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรบัณฑิต(ป.บัณฑิต)

 • %e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%b2

  นางสาวสุวรรณา  กลมเกลา

  ตำแหน่ง : ครูประจำชั้น ป.5/1
  วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต

 • %e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%b2

  นางสาวภัทรา  โพธิ์งาม

  ตำแหน่ง : ครูประจำชั้น ป.5/2
  วุฒิการศึกษา :ศิลปศาสตรบัณฑิต

 • %e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%b2

  นางสาวเกศสุดา  วงศ์ผาง

  ตำแหน่ง : ครูประจำชั้น ป.5/3
  วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต

 • %e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%b2

  นายคงกฤตย์  ปีตานุรักษ์

  ตำแหน่ง : ครูประจำชั้น ป.5/3
  วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต

 • %e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%b2

  นางหทัยภัทร  ปานรัตน์

  ตำแหน่ง : ครูประจำชั้น ป.6/1
  วุฒิการศึกษา : การศึกษาบัณฑิต

 • %e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a1

  นางสาววณิชยา  นวลน้อม

  ตำแหน่ง : ครูประจำชั้น ป.6/2
  วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต

 • %e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%b2

  นางสาวสิราวรรณ  เสาโมก

  ตำแหน่ง : ครูประจำชั้น ป.6/3
  วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตรบัณฑิต