Logo โรงเรียนดวงวิภา
Duangvipa School

Tel: 02-4160957-60  Fax: 02-8935363

ครูประถมช่วงชั้นที่ 1

 • %e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b9%84%e0%b8%a5%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%93

  นางสาวศิระมนต์  รุ่งแสง

  ตำแหน่ง: ครูประจำชั้น ป.1/1
  วุฒิการศึกษา: ศิลปศาสตรบัณทิต

 • %e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b9%84%e0%b8%a5%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%93

  นางสาวอรอุมา  สวัสดี

  ตำแหน่ง: ครูประจำชั้น ป.1/1
  วุฒิการศึกษา: ครุศาสตรบัณทิต

 • %e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%b2

  นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์  แก้วเต่า

  ตำแหน่ง: ครูประจำชั้น ป.1/2
  วุฒิการศึกษา: วิทยาศาสตรบัณฑิต

 • %e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%b2

  นายอลงกต ยาวิละกาศ

  ตำแหน่ง: ครูประจำชั้น ป.1/2
  วุฒิการศึกษา: ศิลปบัณฑิต

 • %e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%b2

  นางสาวปิยะนุช  แสนหล้า

  ตำแหน่ง: ครูประจำชั้น ป.1/3
  วุฒิการศึกษา: ครุศาสตรบัณทิต

 • %e0%b8%81%e0%b8%8a%e0%b8%81%e0%b8%a3

  นายอภิรัฐพงศ์  สุวรรณโอภาส

  ตำแหน่ง: ครูประจำชั้น ป.1/3
  วุฒิการศึกษา: ศิลปศาสตรบัณทิต

 • %e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b9%8c%e0%b9%8b2

  นางสาวพัสมนต์  จันทร์หลง

  ตำแหน่ง: ครูประจำชั้น ป.1/4
  วุฒิการศึกษา: ครุศาสตรบัณทิต


 • ตำแหน่ง: ครูประจำชั้น ป.1/4
  วุฒิการศึกษา:


 • นางสาวปวีณา  ปรือทอง

  ตำแหน่ง: ครูประจำชั้น ป.2/1
  วุฒิการศึกษา: การศึกษาบัณฑิต


 • นางสาวมาลิษา  สุริวงษ์

  ตำแหน่ง: ครูประจำชั้น ป.2/2
  วุฒิการศึกษา: รัฐประศาสนศาสตร์


 • นางปิ่นนิภา  คำสุวรรณ

  ตำแหน่ง: ครูประจำชั้น ป.2/3
  วุฒิการศึกษา: ศิลปศาสตรบัณฑิต

 • %e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b8%97%e0%b8%a1%e0%b8%b2

  นางภารดี  ฉายาทัพ

  ตำแหน่ง: ครูประจำชั้น ป.2/4
  วุฒิการศึกษา: ศิลปศาสตรบัณฑิต

 • %e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%b2

  นางสาวเมษยา  กลมเกลา

  ตำแหน่ง: ครูประจำชั้น ป.3/1
  วุฒิการศึกษา: ครุศาสตรบัณฑิต

 • %e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%b2

  นางสาววิไลวรรณ  มาเหมาะโชค

  ตำแหน่ง: ครูประจำชั้น ป.3/2
  วุฒิการศึกษา: ครุศาสตรบัณฑิต

 • %e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%b2

  นายอากร  เกิดเปี่ยม

  ตำแหน่ง: ครูประจำชั้น ป.3/3
  วุฒิการศึกษา: ศิลปศาสตรบัณฑิต