Logo โรงเรียนดวงวิภา
Duangvipa School

Tel: 02-4160957-60  Fax: 02-8935363

ครูธุรการ

 • %e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%932

  นางภูริพรรณ มณีพรหม

  ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายธุรการและการเงิน
  วุฒิการศึกษา :ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู(ป.บัณฑิต)

 • %e0%b8%82%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%90%e0%b8%b2

  นางสาวขนิษฐา สกุลอ่ำ

  ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ
  วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตรบัณทิต

 • 1%e0%b9%81%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%99

  นางสาวชยานันต์ บุญเสริฐ

  ตำแหน่ง : ธุรการ
  วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต

 • %e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b8%b2

  นางวิชุดา พิมลศิริ

  ตำแหน่ง : ธุรการ
  วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต

 • %e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%82%e0%b8%b8%e0%b8%99

  นางสาววาสนา  ขุนไชยแก้ว

  ตำแหน่ง : ธุรการ
  วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตรบัณฑิต

 • %e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%88

  นางสาวรจเรจ  ชูพินิจรอบคอบ

  ตำแหน่ง : ธุรการ
  วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต