Logo โรงเรียนดวงวิภา
Duangvipa School

Tel: 02-4160957-60  Fax: 02-8935363

แสดงความยินดีที่ได้รับรางวัล OPEC AWARDS ประจำปีพ.ศ. 2560

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนดวงวิภา
“รางวัลทรงคุณค่า เกียรติยศแห่ง สช.
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
(OPEC AWARDS) 2560” ชนะเลิศสถานศึกษายอดเยี่ยม
ด้านนวัตกรรม ระดับปฐมวัย ขนาดใหญ่

ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560