Logo โรงเรียนดวงวิภา
Duangvipa School

Tel: 02-4160957-60  Fax: 02-8935363

ประกาศหยุดเรียน

เนื่องจากสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
เกินค่ามาตราฐาน กระทรวงศึกษาธิการประกาศหยุดการเรียนการสอน

เป็นระยะเวลา 2 วัน คือ วันที่ 31 มกราคม
และวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ในทุกระดับชั้น
โรงเรียนดวงวิภาจึงขอแจ้งหยุดเรียน 2 วัน

และเปิดเรียนปกติวันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ฝ่ายธุรการ
โทรศัพท์ 0-2416-0957-60

**หมายเหตุ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบ O-Net
วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30-16.00 น. สอบตามปกติ