Logo โรงเรียนดวงวิภา
Duangvipa School

Tel: 02-4160957-60  Fax: 02-8935363

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนดวงวิภาเป็นตัวแทนเขตไปแข่งขันระดับภาคกลาง!!!

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนดวงวิภา คุณครู และนักเรียน
ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ซึ่งเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร
ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
ไปแข่งขันระดับภาคกลาง ณ จังหวัดนครนายก
ตั้งแต่วันที่ 4-6 มกราคม 2561

กลุ่มสาระศิลปะ-ดนตรี
– การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทชาย ป.1-6
เด็กชายปุลวัชร อินทโฉม

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
– การประกวดมารยาทไทยป.1-3
เด็กชายกายษิต สุทธภักดี

เด็กหญิงกวิตา สุขสิงห์ทอง

ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560